استانداردها

 

 

 

شرکت شهرآرا بتن ارم جنوب مفتخر به دریافت استاندارد کفپوش از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد . به موجب این پروانه مجاز به استفاده از علامت استاندارد ایران برای محصولات خود می باشد

شرکت شهرآرا بتن ارم جنوب مفتحر به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری گردیده است ، و برای محصول موزاییک سیمانی برای کاربر بیرونی می باشد.

شرکت شهرآرا بتن ارم جنوب مفتحر به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری گردیده است ، و برای محصول جدول بتنی پیش ساخته  برای کاربر بیرونی می باشد.